இயற்கை

கருப்பு கண்ணிலே
வெள்ளை விழி
-நிலா.


Advertisements