இயற்கை

ஒளி மழை பெய்யும்
வட்ட மேகம்
-சூரியன்.

Advertisements