இயற்கை

மழை மகளின்
அலைபாயும்
வெள்ளை கூந்தல்
-மலையருவி.

Advertisements