இயற்கை

நம்மை தேடி
ஒடி வரும்
இறைவனின்
ஆனந்த கண்ணீர்
-அலை.