இயற்கை

இறைவனின்
பனித்த
கண்கள்
-கடல்.

Advertisements