இயற்கை

தன் ஆயிரம்
கரங்களை விரித்து
நம்மை
எல்லா வகையிலும்
காக்கும் கடவுள்
-மரம்.

Advertisements