இயற்கை

உயிர் நட்சத்திரங்களை
சுமக்கும் வானம்
-பூமி.

Advertisements