இயற்கை

வையம்வாழ்
உயிர்க்கெல்லாம்
அண்ணையின்
பால்
-தண்ணீர்.