இயற்கை

நம் கண்களின்
காட்சியையும்
வீச்சையும்
தாண்டி பரந்துகிடக்கிறது
-வானம்.