இயற்கை

பூமியை
சுற்றி வரும்
வெள்ளை காற்று
-வெண்மேகம்.

Advertisements