மனம்


விடைதெரியாத கனவுகளும்

மறைக்கபட்ட நினைவுகளும்

சுமந்து நிற்கும் மனித மனம்.

Advertisements