முருகா

ஓம் முருகா

ஞான பழம் நீ
பழம் ஞானி நீ

Advertisements