இன்பம்

வருவது வருவாய்.

செல்வது செல்வம்.

இருப்பது இன்பம்.

Advertisements