நிழல்

















அசையும் இலைகள்

ஆடும் மயில்

எல்லாம் அழகு

நிழலிலும்.