அன்னை

அன்னையின்றி
அன்பில்லை.
அன்பில்லையேல்
உலகில்லை.