நீ யாரோ! நான் யாரோ!


நீ யாரோ! நான் யாரோ!
கண் தோன்றி
கண் காணா கண்ணீரோ!

Advertisements