காத்திருப்பு

காத்திருக்கும்
நேரம் கூட
சுகமானது….

-காதலிக்கும் போதும்..
-தாயாகும் போதும்..