வா வெண்ணிலா..

வா வெண்ணிலா..
உன்னைத்தானே..
வானம் தேடுது.

முகம் பார்க்க நானும் முடியாமல் நீயும்
திரைப்போட்டு உன்னை மறைத்தாலே பாவம்.

ஒருமுறையேனும்
திருமுகம் காணும்
வரம் தர வேண்டும்.
எனக்கது போதும்.

மலர்போன்ற பாதம் நடக்கின்ற போது.
நிலம் போல உன்னை நான் தாங்க வேண்டும்.

Advertisements