மின்மினி

மின்மினி பூச்சிகளின்
மின்னல் தோரணம்..
மழையிரவின் வானம்.