இயற்கை அன்னை


இலைகள் தன்னோடு இருக்கவில்லை என மரங்கள் நினைத்தால்..
-வசந்தம் ஏது!
பூக்கள் தன்னோடு இருக்கவில்லை என கிளைகள் நினைத்தால்..
-கனிகள் ஏது!
அலைகள் தன்னோடு இருக்கவில்லை என கரை நினைத்தால்..
-கடல் ஏது!
மழைத்துளி தன்னோடு இருக்கவில்லை என மலை நினைத்தால்..
-அருவி ஏது!

இயற்கையின் நியதிகள்…
-மாற்று இல்லாதது.
-மாற்றம் இல்லாதது.

Advertisements