அர்ப்பணம்

மூவுலகாளும் இறைவியின்
அம்சமான என் அன்னைக்கு
அர்ப்பணம்..
என் வாழ்வும் என் வெற்றியும்.

Advertisements