கவிதை


விரல்களெனும் இறகுகள்
வரைந்தன..

உனக்கான என் கவிதையை.