நட்சத்திரங்கள்

நிழல் போல நீளும் இரவில்..
என்னுடன் இருக்கும் வான் நிலவே!
நீ வாராத ஓர் நாளில்..
நானும் காதல் கொண்டேன்!
நட்சத்திரங்களோடு.

Advertisements