தொடரும்…


பயணிகள் மாறி போனாலும்..
பயணங்கள் முடிவதில்லை..

பயணித்த பாதை வெவ்வேறானாலும்..
பாதைகள் முடிந்து போவதில்லை..

வாழ்க்கையின் தேடல்கள் தொடரும்…

Advertisements