பயணம்


ஏதோ ஒன்றைத்தேடி
பயணித்து கொண்டே இருப்பது தான்
வாழ்க்கை.