வெள்ளம்

0601281306031wi

வெளிச்ச வெள்ளம்
மங்கும் ஒளி
மீண்டும் ஒளிக்கீற்று
பெரும் சத்தம்
பெருகும் நீர்
நிறைவாய்..
வண்ணவில்.

Advertisements