கனவெல்லாம் நீதானே!


கனவெல்லாம் நீதானே, விழியே உனக்கே உயிரானேன்..
நினைவெல்லாம் நீதானே, கலையாத யுகம் சுகம்தானே..
பார்வை உன்னை அலைகிறதே, உள்ளம் உன்னை அலைக்கிறதே..
…………………

மேலும் வரிகளுக்கு..

Advertisements