வெண்ணிலவு

நிலவு பெண்ணானாய்
காதல் கொண்ட ஆடவர்க்கு.

சந்திரனாக ஒளிர்ந்தாய்
காதல் கொள் பெண்டீர்க்கு.

அம்புலியானாய்
கதை கேட்கும் பிள்ளைக்கு.

வழித்துணையானாய்
நான் நடந்து செல்லும் பாதைக்கு.

Advertisements