காயம்

சொல்லாலோ செயலாலோ

என்னை காயப்படுத்தும் எதுவானாலும்

அதை நான் ஏற்கமாட்டேன்.

அப்படி நான் ஏற்றுக்கொண்டால்..

அது எனக்கு நானே இளைக்கும் தீங்கன்றி வேரில்லை.

Advertisements