வேண்டுதல்

உவகை தா

உற்சாகம் தா

உழைப்பு தா

உயர்வு தா

உரிமை தா

உறவு தா

உணர்வு தா

உலகம் தா

உன்னை மறக்கும்

உள்ளம் மட்டும்

தந்துவிடாதே!