மழைத்தாய்

கோடையின் வெயிலில்

தினம் துவண்டு போனேன்

ஆதரவாய் மேகங்கள்

கறுத்தன –

நீ வருவாய் என

சிறு செடியை நட

கையில் ஏந்தினேன்

மழைத்தாயவள்

நீ வந்தால்

சிறு வித்தும் முளைக்கும்

என் மனமும் குளிரும்,