தூவி..

வண்ணம் தூவி வரைந்தனை..

எண்ணம் யாவும் நிறைந்தனை..

வாசல் தாண்டும் முன்னரும்..

வாசல் கடந்த பின்னரும்..

உன் இருப்பை உணர்த்தினை.

ஒவ்வொரு அனுவிலும் ஆச்சரியம்

பேரண்டம் தாண்டியும் ஆச்சிமை.

Advertisements