மாய மின்மினி

கண்டங்கள் தாண்டி பறக்கும் விமானமல்ல
கிரகங்கள் கடந்து பாய்ந்து செல்லும் விண்கல்லல்ல
யுகங்களை ஊடுறுவி பார்வையிடும் பிரம்மனுமல்ல
கண்சிமிட்டிடும் நேரத்தில் மின்னலாய் மீண்டு
கைவிரல்களுக்குள் ஒளிந்துக்கொள்ளும் என் பிரிய
மாய மின்மினி.

Advertisements