சிறிது வெளிச்சம்

Girl in sunlight [edit]
சிறிய பாதை..
பார்க்கும் பொருளெல்லாம் அழகு
சிறிய வாழ்க்கை..
ஒவ்வொரு அனுபவமும் புதிது

Advertisements