நினைத்தது யாரோ!

நினைத்தது யாரோ! நீதானே!
தினம் உனை பாட நாந்தானே!

நினைப்பது நான்தான் நீயில்லையே!
மறந்தது நீதான் நானில்லையே!

படம் – பாட்டுக்கு ஒரு தலைவன்.

Advertisements