சுட்டும் விழி சுடர்தான்..

சுட்டும் விழிச்சுடர் தான் – கண்ணம்மா
சூரிய சந்திரரோ ?
வட்டக் கரிய விழி – கண்ணம்மா
வானக் கருமை கொல்லோ ?
பட்டுக் கரு நீலப் – புடவை
பதித்த நல் வயிரம்
நட்ட நடு நிசியில் – தெரியும்
நஷதிரங் களடி

சோலை மல ரொளியோ – உனது
சுந்திர புன்னகை தான்
நீலக் கடலலையே – உனது
நெஞ்சில் லலைக ளடி
கோலக் குயி லோசை – உனது
குரலி னிமை யடீ
வாலைக் குமரி யடீ – கண்ணம்மா
மருவக் காதல் கொண்டேன்

சாத்திரம் பேசுகிறாய் – கண்ணம்மா
சாத்திரம் எதுக் கடி
ஆத்திரம் கொண்டவற்கே – கண்ணம்மா
சாத்திரம் உண்டோடி
மூத்தவர் சம்மதியில் – வதுவை
முறைகள் பின்பு செய்வோம் :
காத்திருப் பேனோடி – இதுபார்
கன்னத்து முத்தமொன்று

கவிஞர் – மகாகவி பாரதியார்
படம் – கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்

Advertisements