யாசகம்

Girl on phone
வார்த்தையும் இல்லை
வாசகமும் இல்லை
வாசிப்பதை கேட்க மட்டும்
யாசித்திருக்கிறேன்.

Advertisements