புளி வெல்லமிட்ட பாகற்காயாய் சுவைக்கிறது காதல்…

புளி வெல்லமிட்ட
பாகற்காயாய்
சுவைக்கிறது
காதல்…

Advertisements