காதலன்

Colquhoun-1-45
காத்திருக்கும் போது கோவம் தருகிறாய்
நேரில் வந்ததும் புன்னகை தருகிறாய்