காடு !!!

Trees & Buildings @ Perth, Australia
சில மாதங்களில் வளர்த்த கான்க்ரீட் காட்டை
இழக்க நேர்ந்தால் அழும் மனிதன் தான்
துளி தயக்கம் இன்றி

பல ஆயிரம் ஆண்டு ஆயுள் கொண்ட காட்டை
அழிக்க துணிகிறான் ! ?

Advertisements