பூக்கும் புன்னகை

Alison
ஏதும் தோன்றாமல்
எதையோ யோசித்து
எது செய்வதென்று
அறியாமல் நான்.
காற்று வழி வந்த
குறுஞ்செய்தியாய்
என்னில் புன்னகை
பூக்க வைத்தாய் நீ.