வாசல்

Raining :( 
புள்ளி வைத்தாய்
பல கோடி
கோலம் போடுமுன்
மழை தெளித்தாய்

Advertisements