பதுமை

கனவுகள்
எல்லாம்
நினைவில்
இருப்பதில்லை
கவிதைகள்
எல்லாம்
எழுதப்
படுவதில்லை
எழுதப்படாத
கவிதைகள்
பேசும்
பதுமை…

Advertisements