கவிதை

பேருந்தின் கண்ணாடி வழியே வழியும் போதே
என் நெஞ்சினுள் கவிதையாக உடுருவினாய்
மழை கவிதையே!