சுவை

365:116 - paper flower
தேட தேட வார்த்தை கிடைப்பதில்லை சில நேரம்
திடீரென்று முளைக்கும் கவிதை சில நேரம்
கற்பனைக்கும் தேவை நல்ல நேரம் போலும்..

Advertisements