வானம் எட்டும்

The road to Waternish Under a dramatic sky, su...
 (Photo credit: Wikipedia)

காண காண தூரம் செல்லுதே

கண்கள் கூட கவலை கொள்ளுதே
தினம் தினம் அருகில் செல்லவே
திகட்டாத வேகம் வருகுதே
சில நாள் முயற்சி போதாதே
சீக்கிரம் எட்டும் எட்டாத வானமும்.

Advertisements