ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமியின் மூல மந்திரம்

This is a very powerful mantra for protection and fearlessness:

உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும்
ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம்
ந்ருஸிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம்
ம்ருத்யும் ம்ருத்யும் நமாம்யஹம்

Meaning: I bow down to Lord Narasimha who is ferocious, brave and heroic like Lord Vishnu; whose face shines like fire in all directions. Lord Narasimha who is terrific, who is auspicious, who frightens and who takes care of, I salute to the God who is death to death itself…

Advertisements